19 CRIMES RED BLEND 13 0,75L

59.00 

Przest?pcy, kt?rzy opanowali Londyn, siali spustoszenie i zagra?ali dobrym ludziom. ?apani na gor?cym uczynku i osadzani przepe?niali ju? ka?de wi?zienie w kr?lestwie. Stworzy?o to obywatelski dylemat o niebywa?ych rozmiarach. Tymczasem dwa oceany dalej, nowo odkryty i dziewiczy kontynent zaprasza? do podr?y. Jednak podr? by?a nieko?cz?ca si? i brutalna, a nagroda w?a?ciwie ?adna. Znaleziono wi?c niezwykle eleganckie rozwi?zanie: kara przez zes?anie. Sporz?dzono list? 19 przest?pstw. Skazanie za nie oznacza?o d?ug? i cz?sto niebezpieczn? podr? do odleg?ej i nieznanej krainy.

Od ko?ca XVII w. do ko?ca XIX w. za pope?nienie jednego z 19 przest?pstw na odludn? wysp? zosta?o przetransportowanych wi?ziennymi statkami oko?o 162 000 m?czyzn i kobiet. Tak narodzi?a si? Australia.

Wino

19 Crimes upami?tnia nies?awne pocz?tki Australii oraz historie tych m?czyzn i kobiet, kt?rzy stali si? skaza?cami kolonistami.

Nasza Historia

John Boyle? O? Reilly by? urodzonym w Irlandii poet? kt?ry w 1866 r zosta? aresztowany za bunt Skazany na 20 lat wi?zienia w australijskiej kolonii karnej Bunbury O’Reilly

nawi?za? romans z c?rk? konstabla Cho? zwi?zek ten zako?czy? si? ?le, O’Reilly nie by? skazany na sp?dzenie ?ycia w jednym miejscu i zawar? uk?ad z katolickim ksi?dzem, kt?ry pom?g? mu opracowa? ?mia?y plan ucieczki Przez swoj? kreatywno?? i zaanga?owanie w romantyczn? przygod? John Boyle O’Reilly jest prawdziwym uciele?nieniem poetyckiej historii Australii i win 19 Crimes

Kolor

Kraj

Rodzaj Alkoholu

Smak

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “19 CRIMES RED BLEND 13 0,75L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *